Connect with us

Reke u Srbiji

Sve reke u Srbiji pripadaju slivovima tri mora: Crnog mora, Jadranskog mora ili Egejskog mora [1][2][3][4].

Najveći po površini je sliv Crnog mora, koji pokriva površinu od 81.261 km² ili 92% teritorije Srbije [1][2][3][4].

Ceo sliv drenira samo jedna reka, Dunav, koji se uliva u Crno more [1][2][3][4].

Druge glavne reke u Srbiji su pritoke Dunava, uključujući Savu, Tisu, Drinu (koja čini prirodnu granicu sa Bosnom i Hercegovinom) i Moravu [5].

Samo Morava skoro u potpunosti protiče kroz Srbiju [5].

Izvori:

  1. https://en.vikipedia.org/viki/List_of_rivers_of_Serbia
  2. https://vvv.vikivand.com/en/List_of_rivers_of_Serbia
  3. https://simple.vikipedia.org/viki/List_of_rivers_of_Serbia
  4. https://vikimili.com/en/List_of_rivers_of_Serbia
  5. https://en.vikipedia.org/viki/Geographi_of_Serbia

Copyright © 2023 Naša Srbija.